Fizička osoba:

 • uredno ispunjen i potpisan zahtjev za financiranje
 • ponuda dobavljača za nabavu vozila
 • potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju
 • isplatne liste plaće za zadnja tri mjeseca
 • preslika osobne iskaznice
 • za umirovljenike – odresci o mirovini za zadnja tri mj.
 • za jamca – navedeno pod točkama 3., 4. ili 5. i 6.
 • za sudužnika – navedeno pod točkama 3., 4. ili 5. i 6.

Trgovačko društvo:

 • uredno ispunjen i potpisan zahtjev za financiranje
 • ponuda dobavljača za nabavu vozila
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u
 • izvod iz sudskog registra društva, ne stariji od mjesec dana
 • karton deponiranih potpisa i kopija osobne iskaznice potpisnika
 • podaci o bonitetu i solventnosti (BON1 i BON2), ne stariji od tri tjedna
 • račun dobiti i gubitka, bilanca stanja za 31.12. za posljednje 2 godine
 • prijava poreza na dobit za posljednje 2 godine
 • aktualni statistički izvještaj poduzetnika za zadnje tromjesečje

Obrtnik/Samostalni poduzetnik:

 • uredno ispunjen i potpisan zahtjev za financiranje
 • ponuda dobavljača za nabavu vozila
 • rješenje o obrtu
 • SOL 2 (BON2) s računa poslovne banke
 • porezna prijava za posljednje dvije godine sa svim prilozima
 • pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu
 • potvrda o visini poreznog duga – ne starija od 15 dana
 • rješenje Porezne uprave o porezu na dohodak za posljednje 2 godine
 • potpisni karton i preslika osobne iskaznice vlasnika